به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
سل پوستی

ابتلای پوست در اثر میکروب سل در ایران هنوز به خصوص در نزد افغان های مهاجر به ایران فراوان است. محل ورود میکروب به پوست ممکن است به طور مستقیم از خارج صورت گیرد و اگر این تماس برای بار اول باشد شانکر سلی پوست می دهد که نظیر آن گاهی با واکسن ب.ث.ژ هم پیش می آید.

شایع ترین محل ورود میکروب سل ریه ها و دستگاه گوارش می باشد. اگر شخص برای بار دوم با باسیل تماس حاصل کرده باشد به جای شانکر توبر کولوز زگیلی و یا لوپوس ولگاریس ایجاد می گردد.

راه دیگر رسیدن باسیل سل به پوست انتقال از راه مجاورت است مثلا" غدد لنفاوی و یا استخوان مبتلا به سل، پوست مجاور را مبتلا کرده و Tuberculosis Cutis Colliquativa یا Scrofulodem ایجاد می نماید. راه دیگر اتواینو کولاسیون است که در سوراخ های بدن پیدا می شود مثلا" لب و دهان و مقعد در اثر سل دستگاه گوارش آلوده و زخم سلی ایجاد می گردد و بالاخره راهه انتقال مهم دیگر راه انتقال خونی است که هرگاه بدن شخص ضعیف گردد باسیل نهفته در بدن از طریق خون خود را نقطه دیگر مانند پوست یا استخوان یا دستگاه گوارش و یا پرده های مغز و مغز استخوان و غیره می رساند. در هر حال اگر میکروب سل از راه خون به پوست رسید برحسب مقاومت بدن سل ارزنی یا منتشر و یا گوم سلی و یا لوپوس ولگاریس می دهد. سل پوستی ممکن است به شکل اراپیتو باشد که آنها را اصطلاحا" توبرکولید می نامند و نمونه آنها عبارت است از Lichen Scrofulosorum که ضایعات شبیه لیکن پلان و سارکوئیدوز می دهد نمونه دیگر آن اریتم اندوره Bazin که نوعی واسکولیت ندولرسلی است و بالاخره شکل سوم آن پاپولونکروتیک توبرکولید است. تمام بیماران سل جلدی بایستی از نظر سل ریه و سایر اعضاء بررسی شوند. اگر ضایعات سلی وسیع و یا مقاوم بود باید به فکر ایدز باشیم. درمان سل با چهار دارو و به مدت 6 ماه می باشد. داروی اول ریفامپیسین 10میلی گرم برای هر کیلو وزن بدن. داروی دوم ایزونیازید 5 میلی گرم/کیلو. داروی سو پیرازین آمید 35 میلی گرم/ کیلو و داروی چهارم اتان بوتول 15 میلی گرم/کیلو است.

ریفادین و ایزونیازید حتما" باید به مدت 6 ماه مصرف شوند ولی در موارد خفیف پیرازین آمید و اتان بوتول به مدت 2 ماه کافی است. اخیرا" داروهای جدید برای سل به بازار آمده است که نمونه آنها انواع جدید ریفامپیسین و کینولون ها و اینترفرون آبفا است. واکسن سل و Recombinat IL2 به عنوان افزایش ایمنی بدن به کار می رود. آزمایشات لازم عبارتند از آزمایش مستقیم و کشت و PCR برای DNAی باسیل سل وتست جلدی و عکس ریه است.