به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
تازه های MCC

MCC ملکر سل درساال 1875 توسط ملکر به عنوان یک سلول حس لامسه درحیوانات وانسان شرح داده شد . و طی مدت صد سال هیچ گزارشی از سرطانی شدن این سلولها شرح داده نشد تا اینکه ام سی سی درسال 1972 برای اولین بار MCCتوسط toker شرح داده شد . این تومور به صورت یک نودول زیرجلدی بنفش یا قرمز بدون درد بیشتر درنواحی آفتاب خور پوست وعمدتا درسروگردن افراد مسن پیدا می شود اما ظهور آن درسنهای کمتراز 65 سال فقط درصورت داشتن نقص ایمنی ممکن است .مانند سایر سرطانهای پوست درسن پیری ودر افراد سفید پوست که پوستشان زیاد آفتاب خورده باشد ویا دچار نفص ایمنی باشند واحتمالا در جنس مذکر شایعتراست ومثل همه سرطانها درسالهای اخیر فراوانی و شیوع بیشتری پیدا کرده است اما سرعت شیوع این سرطان خیلی بیشتر از افزایش ملانوم است .

به خلاف سایر سرطانهای پوست منشا آن معلوم نیست بعضی منشا آن را از سلولهای ملکر واقع درطبقه بازال اپیدرم دانسته وبرخی دیگر منشا آنرا از سلولهای بنیادی پوست که به صورت سلولهای نوروآندوکرین تکامل یافتن می دانند .

به خلاف سایر سرطانهای پوست هیچگونه علامت بالینی ویژه ای ندارد که بتوان دربالین بیمار آنرا حدس زد . بسیاری ازتومورهای بدخیم وخوش خیم پوست مانند BCC و SCC وملانوم وکیستهای پوستی را تقلید می کند . لذا تشخیص آن همیشه بعداز بافت شناسی معمولی وهیستوشیمی مشخص می شود . در پاتولوژ ی معمولی بیشترین شباهت آن با لنفوم وملانوم است دررنگ آمیزی هیستوشیمی شباهت عمده آن oat cell ویا small cell کارسینوم ریه است که درهردوی این دوسرطان CK – 20 مثبت است ولی TTF – 1 فقط در کارسینوم ریه مثبت است ولی درملکر کارسینوم منفی است .

از ملانوم بسیار کم یاب تر ولی از آن بسیار بدخیم تراست .

میزان انفیلتراسیون ماسلها در پیش آگهی بیماری موثراست وهرچه تعداد آنها بیشتر باشد پیش آگهی بیماری بدتر است .

به خلاف سایر سرطانها خیلی زود به غدد لنفاوی متاستاز می دهد به طوری که در 30 درصد موارد درهنگام تشخیص بیماری متاستاز در غدد لنفاوی از نظر بافت شناسی موجود است .درحالی که ازنظر بالینی غدد لنفاوی بزرگ نشده اند . این متاستاز میکروسکوپی پیش آگهی بیماری را از 95 درصد به 50 درصد طول عمر 5 ساله کاهش می دهد .

لذا به خلاف سایر سرطانها بیوپسی غدد لنفاوی سنتینل الزامی است زیرا در پیش آگهی ونحوه درمان هردو موثراست .

ارتباط پاتوژنز آن با ویروس جدیدی به اسم پلیوما ویروس که آنرا MCV می نامند قویا مطرح است ولذا درزمره سرطانهای قابل سرایت محسوب می شود . این ویروس یا سایر عوامل محیط می تواند ژنهای سرطان زا را فعال نماید ویا بر عکس ژنهای سرکوب کننده سرطان را از فعالیت بیندازد .

آب نرمالیتی کرموزمهای 6و8و18 دراین نوع سرطان دیده شده وپیش آگهی را بدتر می کند .

به خلاف ملانوم رادیوسنسیتیو است .

کموسنسیتیویتی این نوسرطان مورد سوال است .

کینازها Inhها مانند IMATINIB حتی اگر متاستاز به کبد داده باشد اثر مثبت دارد وفاز 2 تجربی را گذرانده است .

درمان : جراحی باحاشیه 3 میلیمتر ویا 5 میلیمتر ویا 2.5 سانتیمتر واگر امکان داشته باشد بیوپسی غدد لنفاوی وجراحی به روش Mohsبر حسب مورد انجام می شود .همانند ملانوم برداشتن پروفیلاکتیک غدد لنفاوی منطقه فایده ای ندارد .