به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
پوست وارتباط آن با استرس وناراحتیهای اعصاب وروان

استرس مانند زلزله است که هم می تواند خفیف وبی آزار باشد وهم می تواند هشدار دهنده ومفید وفعال باشد وبالا خره گاهی حالت مخرب وویران گر وبازدارنده پیدا می کند در حالت سوم استرس می تواند سبب بروز یا تشدید بیماریهای مختلف بدن مانند قلب ، اعصاب ، دستگاه گوارش ، پوست واختلالات غددی گردد . من جمله بسیاری از بیماریهای پوستی مانند اگزما ، پسوریازیس ، لیکن پلان ، لک وپیس ، ریزش موی منطقه ای ، کهیر مزمن واکنه در اثر استرس فعال شده وتشدید می یابد .عکس این مطلب هم صحیح است یعنی خود این بیماریها به واسطه ایجاد نازیبایی ومنظره نامطلوب استرس زاست ومی تواند شخص را دچار اضطراب یا افسردگی نماید در نتیجه یک دور تسلسل معیوب ایجاد شده یعنی استرس سبب تشدید بیماری وتشدید بیماری سبب افزایش استرس می گردد . گاهی هم استرس سبب ایجاد ضایعات در پوست ویا ناخن سالم می کند مانند افرادی که دراثر استرس موی سر ویا ابرو یا سبیل ویا نواحی تناسلی ویا اندامهای خود را می کنند . بعضی افراد دراثر استرس پوست اطراف ناخن خودراکنده یا ناخن خودرا جویده ویا می خورند وپاره ای نیز موی خودرا کنده ومی خورند بنابراین استرس وناراختیهای عصبی به اشکال مختلفی مانند اکنه های زخمی عصبی، خارشهای عصبی ، برآمدگیهای خارش دار به نام پروریگونودولاریس ، لیکن سیمپلکس کرونیک ودرماتیت آرتفاکت می تواند تظاهر نماید .

استرس وناراحتیهای عصبی گاهی بدون ایجاد ضایعه واضح در پوست سبب ایجاد خارش یا سوزش ویا درد در پوست می شود که نمونه آن درد وسوزش دهان وزبان ویا درد ویا سوزش ویا خارش اندام تناسلی ومقعد در خانمها واقایان است . گاهی ناراحتیهای روانی به صورت عارضه پوستی تظاهر می کند که نمونه آنها احساس وجود انگل ویا حشرات مرموز در زیر پوست می باشد . سرانجام گاهی ناراحتیهای روانی به صورت تصورات غیرواقعی مانند بزرگی ویا زشتی بینی ویا بوی بد دهان ویا زیر بغل ویا پا تظاهر می نماید واین در حالی است که نه بینی آنها بزرگ است ونه دیگران بوی بدی از بدن بیمار حس می کنند.